Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

RPO Barwice

Nazwa projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

„Rozbudowa infrastruktury zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Barwice”

Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

Nr projektu: RPZP.03.05.00-32-B003/16-00

Wartość  projektu: 1 325 817,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 915 365,00 zł

Krótki opis projektu:

Projekt jest projektem stacjonarnym. Zrealizowany zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres rzeczowy projektu wchodzi:

  1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia oraz dokumentacji przyłączenia budynków w m. Barwice-Przybkowo (sieć magistralna), Parchlino i Przybkówko w gm. Barwice.
  2. Budowa sieci wodociągowej planowana jest na działkach gminnych i drogowych, działkach Agencji Nieruchomości Rolnych oraz na działkach prywatnych. Orientacyjna długość wodociągu magistralnego Barwice-Przybkowo-Parchlino wynosi 4 200 m, sieci rozdzielczej Przybkowo 1 500 m, sieci rozdzielczej Parchlino 860 m i sieci rozdzielczej Przybkówko 380 m.
  3. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz projektowej związanej z budową dwóch studni głębinowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Białowąs, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację prac geotechnicznych, wykonanie niezbędnych robót hydrotechnicznych i budowlanych na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji wraz z włączeniem nowo wybudowanych ujęć wód podziemnych do eksploatacji.

Po zakończeniu realizacji projektu będzie możliwe wykorzystanie pełnej funkcjonalności infrastruktury powstałej w ramach projektu i nie będzie konieczności realizacji dodatkowych działań w celu jej pełnego wykorzystania.

Cele projektu:

Głównym celem niniejszego projektu jest: zwiększenie ilości mieszkańców gminy Barwice, objętych spełniającym normy systemem wodno-ściekowym. Cel ekonomiczno- społeczny to wzrost jakości życia mieszkańców gminy Barwice. Po zakończeniu realizacji projektu oddana do użytku zostanie sieć wodociągowa która będzie obsługiwać mieszkańców m. Przybkowo, Parchlino i Przybkówko z pewnego źródła zasilania wody, jakim jest ujęcie i stacja uzdatniania wody w Barwicach.

Celem zapewnienia właściwych parametrów fizycznych wody zostanie wybudowana kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia. Obecnie woda dla miejscowości Przybkowo produkowana jest poprzez prywatnego przedsiębiorcę posiadającego ujęcie w m. Przybkowo na potrzeby własnego zakładu produkcyjnego i rozprowadzana poprzez istniejący (w bardzo złym stanie technicznym) system sieci rozdzielczych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. Sieć wodociągowa w m. Przybkówko zasilana jest z Stacji Uzdatniania Wody m. Barwice, poprzez stację podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gonne Małe i wodociąg magistralny PVC DN90 mm. Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Przybkówko wykonana jest z rur stalowych DN25-65 mm w bardzo złym stanie technicznym.

Wybudowanie nowej sieci pozwoli zapewnić mieszkańcom wodę o parametrach wody zdatnej do spożycia. Obecny układ tego nie gwarantuje. Zły stan sieci sprawia iż ulega ona częstym awariom, a co za tym idzie występuje częsta konieczność ingerencji w sieć celem usunięcia awarii, oraz zużycie bardzo dużych ilości wody celem dokonania niezbędnych płukań. Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Białowąs wymuszona jest tym, że istniejące ujęcia są mocno wyeksploatowane i nie zapewniają pokrycia potrzeb mieszkańców przyłączonych do sieci. Stąd też występuje potrzeba wykonania nowych otworów hydrologicznych, które zapewnią na długie lata realizację dostaw wody zdatnej do spożycia dla danego obszaru. W ramach projektu przewidywaną liczbą osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę będzie 1336 osób. Ze względów demograficznych liczba osób korzystających z sieci może ulec zmianie.

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej