Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

RPO Borne Sulinowo

 

Nazwa projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Borne Sulinowo”

Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

Nr projektu: RPZP.03.05.00-32-A006/16

Wartość  projektu: 974 538,32  zł

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 672 611,42 zł

Krótki opis projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę stacji wodociągowej w zakresie: posadowienia budynku hali technologicznej w nawiązaniu do istniejących obiektów, rozwiązań technicznych i technologicznych uzdatniania wody, montażu pomp głębinowych i obudów studziennych, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wod- kan w obrębie działki 89/173, instalacji elektrycznej i AKPiA. Efektem końcowym realizacji projektu będzie poprawa jakości wody oraz zapewnienie ciągłości jej dostaw dla mieszkańców miejscowości Borne Sulinowo, Łączno, Ciemino, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Krągi, Śmiadowo i Dąbrowica.

Typy rozwiązań technicznych i technologicznych zostały dostosowane do istniejącego stanu uzbrojenia terenu, ukształtowania terenu i jego aktualnego zagospodarowania.

Projekt zakłada budowę nowej hali technologicznej w nawiązaniu do istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie, co sprawi maksymalne wykorzystanie terenu i kompaktowość stacji oraz minimalizację połączeń rurociągów. Stacja będzie pracowała w pełni automatycznie, z monitoringiem stanu urządzeń i przesyłem danych do systemu wizualizacji komputerowej w siedzibie eksploatatora.

Technologia uzdatniania wody oparta będzie na procesach naturalnych- napowietrzania i filtracji bez dozowania chemikaliów i silnych utleniaczy.

Projekt zakłada optymalizację doboru urządzeń w aspekcie techniczno- ekonomicznym oraz oszczędność wody i energii w pracy SUW.

Cele projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie liczby osób objętych spełniającym normy systemem wodno-ściekowym poprzez rozbudowę i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Poprzez realizację projektu zostanie osiągnięty cel ekonomiczno – społeczny projektu jakim jest wzrost jakości życia mieszkańców gminy Borne Sulinowo.

Inwestycja „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Borne Sulinowo” polegać będzie na rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Borne Sulinowo wg projektu opracowanego w styczniu 2016r. przez UNITEX Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Unitex Sp. z o.o. Woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych dostarczana będzie poprzez istniejącą sieć wodociągową do następujących miejscowości: Borne Sulinowo, Łączno, Ciemino, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Krągi, Śmiadowo i Dąbrowica, łącznie 9 miejscowości. Obszar objęty potencjalnym oddziaływaniem projektu obejmuje część gminy Borne Sulinowo na którą składają się ww. miejscowości.

Liczba stałych mieszkańców całej gminy Borne Sulinowo na dzień 31.12.2015 wynosiła 9786. Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych miejscowościach objętych inwestycją kształtuje się następująco: Borne Sulinowo – 4752 osób, Łączno – 85 osób, Ciemino – 63 osoby, Jeleń – 400 osób, Jelonek – 82 osoby, Przyjezierze – 75 osób, Krągi – 354 osób, Śmiadowo – 114 osób, Dąbrowica – 48 osób. Łączna liczba stałych mieszkańców objętych inwestycją 5973. Średnia gęstość zaludnienia w regionie wynosi 17,4osoby/km2, natomiast po wyłączeniu siedziby gminy wynosi 10,9osób/km2 . Najważniejszym czynnikiem po wykonaniu rozbudowy stacji będzie uzyskanie jakość wody uzdatnionej – zgodna z obowiązującym prawodawstwem.

Realizacja inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców miejscowości Borne Sulinowo, Łączno, Ciemino, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Krągi, Śmiadowo i Dąbrowica.

Efekty projektu:

Efektem końcowym realizacji projektu będzie poprawa jakości wody (do norm zgodnych z obowiązującym prawem) oraz zapewnienie ciągłości jej dostawy do mieszkańców.

Realizacja projektu będzie wywierać wpływ na mieszkańców miejscowości ujętych w projekcie oraz z punktu widzenia środowiskowego na w obszar Pojezierza Szczecineckiego (mezoregion wchodzącego w skład Pojezierza Południowo-pomorskiego). Efekt tych prac będzie natomiast wpływał pozytywnie na komfort i jakość życia mieszkańców podłączonych do systemu ulepszonego dostarczania wody. Końcowym beneficjentem zmian płynących z realizacji inwestycji będą mieszkańcy miejscowości Borne Sulinowo, Łączno, Ciemino, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Krągi, Śmiadowo i Dąbrowica. Wskaźnikiem produktu projektu będzie liczba wybudowanych ujęć wody (1 szt.) i liczba wspartych stacji uzdatniania wody (1szt.) natomiast wskaźnikiem rezultatu przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (5973 osób).

Relacja z podpisania umowy o dofinansowanie

PWiK sp. z o.o. w Szczecinku otrzymała 916 438 zł dotacji z RPO na rozbudowę stacji uzdatniania wody  w Bornem Sulinowie

Dzisiaj tj. 24 sierpnia br. na terenie ujęcia wody w Bornem Sulinowie podpisana została umowa o dofinansowanie zadania  pn.„ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Borne Sulinowo”. Jest to pierwsza podpisana umowa o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w naszym województwie.

IMG_0384

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bornem Sulinowie jest jedną z kluczowych inwestycji realizowanych w bieżącym roku przez Spółkę. Ma ona szczególnie istotne znaczenie dla mieszkańców gminy Borne Sulinowo, zaopatrywanych w wodę z tego ujęcia. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Jacek Chrzanowski powiedział: PWiK Szczecinek jest pierwszym beneficjentem, który podpisuje umowę w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to nasz sprawdzony partner, który bardzo często korzysta ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu. Pierwsze konkursy zostały ogłoszone na początku bieżącego roku. Dofinansowanie dla Spółki w ramach RPO jest bardzo preferencyjne i wynosi blisko 1 mln złotych, przy wartości projektu na poziomie 1,3 mln złotych.

Prezes Zarządu Andrzej Wdowiak podczas spotkania podkreślił: Zamykamy trudny okres dla mieszkańców. Nie znaczy to oczywiście, że mieszkańcy mieli złej jakości wodę. Rozbudowa stacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców na przyszłość.

– Do tego przedsięwzięcia przygotowywaliśmy się od dawna. Mieszkańcy mieli zapewnioną wodę dobrej jakości m.in. dzięki zainstalowanym w ramach realizacji Projektu „Parsęta” desorberom. Teraz woda dla mieszkańców będzie ze studni głębinowych dobrze izolowanych, co zapewni jej bezpieczeństwo w przyszłości- uzupełniła Burmistrz Bornego Sulinowa Renata Maria Pietkiewicz- Chmyłkowska.

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w ramach naboru projektów dla działania 3.5 (Wsparcie rozwoju sieci wodociągowej) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 . W lipcu br. WFOŚiGW  w Szczecinie przekazał Spółce informację o zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie w ramach RPO i wybraniu zadania do dofinansowania. W ramach RPO Spółka wnioskowała o dofinansowanie zadania w wysokości 916 438,30 zł.

AKTUALNOŚCI

Awaria telefonów stacjonarnych

dodano: 10 - 07 -2024

Awaria telefonów stacjonarnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z przyczyn zależnych od operatora telekomunikacyjnego awarii uległy telefony stacjonarne, w tym numer główny 94 37 401 39 oraz numery biur obsługi klienta we wszystkich rejonach działania. Zgłaszanie awarii możliwe jest pod numerem 994. W pozostałych sprawach tymczasowo prosimy o kontakt pod numerem: 668 489 539.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej