Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Regulacje prawne

Szanowni Państwo,

 dążąc do osiągnięcia jak najwyższej jakości Państwa obsługi, jednocześnie mając na uwadze ewentualne wątpliwości dotyczące interpretacji niektórych praw i obowiązków wynikających z zawartych z Państwem umów, niniejszym informujemy, iż:

1) Jakość wody

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do dostarczania Państwu wody o odpowiedniej jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem. Jakość wody kontrolują na bieżąco certyfikowane laboratoria. Wgląd do wyników przeprowadzonych analiz jakości wody, jest możliwy w siedzibie Przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy jakość lub ciśnienie dostarczanej do Państwa wody nie odpowiadają normom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wówczas mają Państwo możliwość domagać się obniżenia naliczonych Państwu za dany okres należności.

Proszę jednak mieć na uwadze, że powyższe nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obniżona jakość lub ciśnienie wody wynikają z niewłaściwego działania instalacji wodociągowej w Państwa budynku, gdyż za prawidłowe funkcjonowanie instalacji wewnętrznej odpowiedzialni są odbiorcy usług.

Zatem w przypadku stwierdzenia przez Państwo jakichkolwiek nieprawidłowości odnośnie jakości lub ciśnienia wody uprzejmie prosimy, aby zweryfikowali Państwo w pierwszej kolejności, czy ich przyczyna nie leży po stronie Państwa instalacji. 

Jednocześnie informujemy, że prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje jedynie tym odbiorcom, z którymi zawarte są umowy. Zatem w przypadku osób, które rozliczane są za pośrednictwem innych podmiotów (np. Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa, czy też inny właściciel lokalu), prawo to przysługuje jedynie tym pośredniczącym podmiotom i to w pierwszej kolejności do nich prosimy kierować ewentualne monity.

2) Okoliczności uprawniające Przedsiębiorstwo do wypowiedzenia umowy

Zdarzają się sytuacje, w których Przedsiębiorstwo jest zmuszone zaprzestać świadczenia usług na rzecz określonego odbiorcy. Mowa tu o przypadkach określonych w art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z przywołanym przepisem Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1)   przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2)   odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3)   jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4)   został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Informujemy, iż jedynie wyżej wskazane okoliczności uprawniają Przedsiębiorstwo do wypowiedzenia umowy z odbiorcą usług. Wypowiedzenie musi być oczywiście skierowane do odbiorcy usług drogą pisemną. Okres wypowiedzenia w takim przypadku wynosi natomiast dwa miesiące i rozpoczyna swój bieg w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano wypowiedzenia.

Jeśli ktokolwiek z Państwa posiada wersję umowy, z której wynikają inne możliwości wypowiedzenia przez Przedsiębiorstwo umowy niniejszym zwracamy uwagę, iż niezależnie od terminu zawarcia przez poszczególnych odbiorców usług umowy z Przedsiębiorstwem, wyżej przedstawiona regulacja ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych do tej pory.

________________________________

Spółka działa na terenie Miasta Szczecinek, Gminy Szczecinek, Gminy Biały Bór, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Grzmiąca, Gminy Barwice w oparciu o regulaminy dostarczania wody i ścieków. Aktualne regulaminy znajdą Państwo poniżej:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szczecinek

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szczecinek

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Szczecinek

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczecinek

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Grzmiąca

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borne Sulinowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biały Bór

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Biały Bór

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barwice

 

Zgodnie z Umową Spółki do reprezentacji Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo oraz Wiceprezes Zarządu łącznie z prokurentem.  Aktualna lista prokurentów dostępna jest w KRS.

Dodatkowo do podpisywania umów z klientami w imieniu Spółki upoważnieni zostali (pełnomocnictwa zostały zamieszczone poniżej):

Pełnomocnictwo Dariusz Polkowski

Pełnomocnictwo Piotr Jasionas

Pełnomocnictwo Bielas Ewa

Pełnomocnictwo Dąbek Adrianna

Pełnomocnictwo Pietrusiak Irena

Pełnomocnictwo Sołgan Teresa

Pełnomocnictwo Wałaszczyk Patrycja

Pełnomocnictwo Waszak Katarzyna

Pełnomocnictwo Niezgoda Agnieszka

Zastępcze punkty poboru wody:

1.  Stacja Uzdatniania Wody, ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,  godziny otwarcia 7:00-15:00

2. Stacja Uzdatniania Wody, ul. Polna, 78-460 Barwice, godziny otwarcia 7:00-15:00

3. Biuro Obsługi Klienta ul. Targowa 5, 78-449 Borne Sulinowo, godziny otwarcia 7:00-15:00

4. Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Dalkowo, 78-425 Biały Bór, godziny otwarcia 7:00-15:00

5. Stacja Uzdatniania Wody ul. 1 Maja, 78- 450 Grzmiąca,  godziny otwarcia 7:00-15:00

Informacje dodatkowe (pdf)

Czynniki powodujące występowanie różnic między wodomierzem głównym a sumą podliczników

Instrukcja korzystania z zastępczych punktów poboru wody

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 

Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2026:

Gmina Borne Sulinowo- zatwierdzony uchwałą nr LXVII/1022/2023 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Gmina Biały Bór- zatwierdzony uchwałą nr LXVII/451/2024 Rady Miejskiej w Białym Borze

Miasto Szczecinek- zatwierdzony uchwałą nr LVIII/635/2023 Rady Miasta Szczecinek

Gmina Szczecinek- zatwierdzony uchwałą nr LXXVI/835/2023 Rady Gminy Szczecinek

Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w poszczególnych latach:

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2022 roku

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2023 roku

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej