Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku otrzymało pomoc finansową dla operacja pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławno, Gmina Grzmiąca”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno- ściekowa”, poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem oraz rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz podstawowych usług dla ludności poprzez budowę oczyszczalni ścieków.

Operacja przyczyni się do poprawy jakości środowiska na terenie objętym projektem. Efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez zapewnienie jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, zgodnych z parametrami wynikającymi z załącznika nr 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) dla RLM oczyszczalni poniżej 2000.

Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury: 76                  

Wartość przyznanej pomocy zgodnie z umową nr 00115-65150-UM1610135/22 wynosi 497 774,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Planowane koszty całkowite Projektu wynoszą 833 904,08 zł (osiemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset cztery złote 08/100).

AKTUALNOŚCI

Płukanie sieci wodociągowej

dodano: 22 - 03 -2023

Płukanie sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że w dniach od 27.03.2023r. do 30.06.2023r. prowadzone będą prace konserwacyjno – eksploatacyjne na sieci wodociągowej (płukanie sieci wodociągowej). W związku z tym może występować lokalne zabarwienie wody związkami żelaza oraz spadki ciśnienia wody. Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej