Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Wymiana umów

Informujemy, że trwa wymiana umów na dostawę wody i odbiór ścieków z odbiorcami usług. Wymiana wiąże się z koniecznością dostosowania treści umów do obowiązujących przepisów prawa. W ciągu najbliższych miesięcy wszyscy Odbiorcy usług otrzymają związany z tym komplet dokumentów, zawierających:

  1. 2 egzemplarze umowy,
  2. ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków,
  3. uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  4. ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  5. rozporządzenie w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za  zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uregulowania prawne, które zdecydowały o wymianie umów:

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) nałożyła obowiązek wprowadzenia nowych regulaminów usług zbiorowego zaopatrzenia dostarczania wody i odprowadzania ścieków uwzględniających obowiązujący stan prawny. Wprowadzenie nowych regulaminów wymogło na przedsiębiorstwach wodociągowych obowiązek zapoznania odbiorców z wszystkimi warunkami umowy, do której przystępują, w tym również tymi, które wynikają z regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwłaszcza, jeżeli bezpośrednio odnoszą się one do przysługujących konsumentowi praw i obowiązków.
  2. Ustawa o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020r. poz. 287 z późn. zm.) zobowiązuje przedsiębiorstwa do poinformowania konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o najistotniejszych elementach związanych z zawieraną umową ze szczególnym uwzględnieniem kwestii procedury rozpatrywania reklamacji, miejsca rozstrzygania spraw spornych, sposobu udzielenia informacji dla konsumenta, sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy.
  3. W związku z przetwarzaniem przez dostawcę danych osobowych odbiorcy usług niezbędne jest wypełnienie obowiązku informacyjnego co ma odzwierciedlenie w nowym wzorze umowy. Powyższe jest niezbędne do wykonania umowy i następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Odbiorca usług zobowiązany jest do oświadczania, iż Dostawca przekazał mu wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności dane dotyczące administratora danych osobowych, inspektora ochrony danych, celu przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej ich przetwarzania.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta pod numerami telefonów:

Szczecinek– 94 37 533 18, 94 37533 19

Barwice– 95 37 533 50

Biały Bór– 94 37 533 60

Borne Sulinowo– 94 37 533 70

Grzmiąca– 94 37 533 80

Obowiązujący wzór umowy

Obowiązujące Ogólne Warunki Umowy (OWU)

AKTUALNOŚCI

Awaria telefonów stacjonarnych

dodano: 10 - 07 -2024

Awaria telefonów stacjonarnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z przyczyn zależnych od operatora telekomunikacyjnego awarii uległy telefony stacjonarne, w tym numer główny 94 37 401 39 oraz numery biur obsługi klienta we wszystkich rejonach działania. Zgłaszanie awarii możliwe jest pod numerem 994. W pozostałych sprawach tymczasowo prosimy o kontakt pod numerem: 668 489 539.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej